DynastyDynasty - Kokouksethttp://poytya.tjhosting.com:80/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 19.03.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181232.HTMPerusturvalautakunta 14.03.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181204.HTMPöytyän-Auran vesihuoltolautakunta 14.03.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181213.HTMSivistyslautakunta 07.03.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181193.HTMKunnanhallitus 05.03.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181186.HTMSisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 26.02.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181214.HTMKunnanvaltuusto 26.02.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181171.HTMTekninen lautakunta 15.02.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181192.HTMRakennuslautakunta 14.02.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181209.HTMPerusturvalautakunta 14.02.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181172.HTMKunnanhallitus 12.02.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181170.HTMTarkastuslautakunta 09.02.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181203.HTMYhteisöllisyyslautakunta 08.02.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181175.HTMSivistyslautakunta 07.02.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181149.HTMTekninen lautakunta 31.01.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181166.HTMAuranlaakson kansalaisopiston johtokunta 30.01.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181184.HTMKunnanhallitus 29.01.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181169.HTMPerusturvalautakunta 24.01.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181152.HTMYhteisöllisyyslautakunta 18.01.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181161.HTMSisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 15.01.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181162.HTMKunnanhallitus 15.01.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181160.HTMKunnanhallituksen henkilöstöjaosto 08.01.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181158.HTMTekninen lautakunta 20.12.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171155.HTMPerusturvalautakunta 20.12.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171132.HTMSisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 19.12.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171159.HTMKunnanhallitus 18.12.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171110.HTMYhteisöllisyyslautakunta 14.12.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171122.HTMSivistyslautakunta 13.12.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171127.HTMKunnanvaltuusto 11.12.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171114.HTMKunnanhallitus 04.12.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171145.HTM