DynastyDynasty - Kokouksethttp://poytya.tjhosting.com:80/kokous/TELIMET.HTMTarkastuslautakunta 27.10.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171139.HTMTekninen lautakunta 17.10.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171137.HTMYhteisöllisyyslautakunta 12.10.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171120.HTMSivistyslautakunta 11.10.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171125.HTMRakennuslautakunta 11.10.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171136.HTMKunnanhallitus 09.10.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171106.HTMTarkastuslautakunta 29.09.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171135.HTMTekninen lautakunta 28.09.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171128.HTMAuranlaakson kansalaisopiston johtokunta 28.09.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171129.HTMPerusturvalautakunta 27.09.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171117.HTMKunnanvaltuusto 26.09.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171111.HTMKunnanhallitus 25.09.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171105.HTMYhteisöllisyyslautakunta 14.09.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171119.HTMSivistyslautakunta 13.09.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171097.HTMKunnanhallitus 11.09.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171104.HTMKunnanhallitus 28.08.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171103.HTMTarkastuslautakunta 25.08.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171123.HTMTekninen lautakunta 24.08.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171116.HTMPerusturvalautakunta 23.08.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171101.HTMSivistyslautakunta 16.08.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171093.HTMKunnanhallitus 14.08.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171102.HTMYhteisöllisyyslautakunta 10.08.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171115.HTMPerusturvalautakunta 09.08.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171098.HTMTekninen lautakunta 06.07.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171100.HTMPerusturvalautakunta 28.06.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171082.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171094.HTMKunnanhallitus 19.06.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171091.HTMTarkastuslautakunta 15.06.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171087.HTMSivistyslautakunta 14.06.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171085.HTMKunnanvaltuusto 05.06.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171089.HTM