DynastyDynasty - Kokouksethttp://poytya.tjhosting.com:80/kokous/TELIMET.HTMKunnanvaltuusto 26.06.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171094.HTMKunnanhallitus 19.06.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171091.HTMSivistyslautakunta 14.06.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171085.HTMKunnanvaltuusto 05.06.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171089.HTMAuranlaakson kansalaisopiston johtokunta 31.05.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171084.HTMKunnanvaltuusto 30.05.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171081.HTMKunnanhallitus 29.05.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171069.HTMKunnanhallitus 23.05.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171080.HTMTarkastuslautakunta 22.05.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171078.HTMVapaa-aikalautakunta 18.05.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171053.HTMTekninen lautakunta 18.05.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171079.HTMKoulutuslautakunta 17.05.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171020.HTMKunnanvaltuusto 15.05.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171070.HTMKunnanhallitus 08.05.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171041.HTMTarkastuslautakunta 03.05.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171075.HTMRakennuslautakunta 03.05.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171072.HTMTekninen lautakunta 27.04.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171073.HTMKunnanhallitus 24.04.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171039.HTMVapaa-aikalautakunta 20.04.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171052.HTMPerusturvalautakunta 18.04.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171060.HTMTaloustoimikunta 12.04.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171066.HTMKunnanhallitus 10.04.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171038.HTMKoulutuslautakunta 05.04.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171022.HTMKunnanvaltuusto 03.04.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171042.HTMTarkastuslautakunta 27.03.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171057.HTMKunnanhallitus 27.03.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171037.HTMTekninen lautakunta 23.03.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171065.HTMPerusturvalautakunta 21.03.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171049.HTMKunnanhallitus 21.03.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171036.HTMKunnanvaltuusto 20.03.2017http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20171040.HTM