DynastyDynasty - Kokouksethttp://poytya.tjhosting.com:80/kokous/TELIMET.HTMKunnanhallitus 21.01.2019http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20191305.HTMPerusturvalautakunta 16.01.2019http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20191300.HTMTekninen lautakunta 20.12.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181304.HTMKunnanhallitus 17.12.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181267.HTMKunnanhallituksen henkilöstöjaosto 17.12.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181298.HTMYhteisöllisyyslautakunta 13.12.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181277.HTMTarkastuslautakunta 13.12.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181301.HTMSivistyslautakunta 12.12.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181250.HTMAuranlaakson kansalaisopiston johtokunta 11.12.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181299.HTMKunnanvaltuusto 10.12.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181269.HTMPerusturvalautakunta 04.12.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181229.HTMKunnanhallitus 26.11.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181266.HTMTarkastuslautakunta 22.11.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181297.HTMTekninen lautakunta 21.11.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181293.HTMPöytyän-Auran vesihuoltolautakunta 21.11.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181295.HTMYhteisöllisyyslautakunta 15.11.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181276.HTMSivistyslautakunta 14.11.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181249.HTMPerusturvalautakunta 14.11.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181227.HTMSisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 12.11.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181294.HTMKunnanhallitus 12.11.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181291.HTMKunnanvaltuusto 05.11.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181268.HTMKunnanhallitus 05.11.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181292.HTMTarkastuslautakunta 29.10.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181290.HTMKunnanhallitus 29.10.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181265.HTMKunnanhallituksen henkilöstöjaosto 29.10.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181283.HTMPerusturvalautakunta 24.10.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181225.HTMKunnanvaltuusto 22.10.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181263.HTMTekninen lautakunta 18.10.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181286.HTMYhteisöllisyyslautakunta 17.10.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181275.HTMSivistyslautakunta 10.10.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181253.HTM