DynastyDynasty - Kokouksethttp://poytya.tjhosting.com:80/kokous/TELIMET.HTMTekninen lautakunta 05.07.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181255.HTMKunnanhallitus 25.06.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181259.HTMKunnanhallituksen henkilöstöjaosto 25.06.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181256.HTMKunnanvaltuusto 18.06.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181240.HTMSivistyslautakunta 13.06.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181196.HTMPerusturvalautakunta 13.06.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181219.HTMKunnanhallitus 11.06.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181191.HTMTekninen lautakunta 07.06.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181245.HTMAuranlaakson kansalaisopiston johtokunta 04.06.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181244.HTMYhteisöllisyyslautakunta 29.05.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181178.HTMSisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 28.05.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181251.HTMKunnanhallitus 28.05.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181190.HTMPerusturvalautakunta 23.05.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181217.HTMSivistyslautakunta 16.05.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181195.HTMTarkastuslautakunta 11.05.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181238.HTMKunnanhallitus 07.05.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181189.HTMRakennuslautakunta 02.05.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181243.HTMTekninen lautakunta 26.04.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181239.HTMTarkastuslautakunta 26.04.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181237.HTMYhteisöllisyyslautakunta 25.04.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181177.HTMKunnanvaltuusto 23.04.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181234.HTMSivistyslautakunta 18.04.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181194.HTMPerusturvalautakunta 18.04.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181215.HTMKunnanhallitus 09.04.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181188.HTMYhteisöllisyyslautakunta 28.03.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181176.HTMTekninen lautakunta 28.03.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181235.HTMKunnanhallitus 26.03.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181187.HTMTarkastuslautakunta 23.03.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181233.HTMKunnanhallitus 19.03.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181232.HTMKunnanhallituksen henkilöstöjaosto 19.03.2018http://poytya.tjhosting.com:80/kokous/20181174.HTM